پذیرش مشروط مربوط به عزیزانی است که در ایران نمره ی بالای آزمون زبان را بدست نمی آوردند .

در این موارد در بسیاری از کشورها این شانس فراهم شده است که ادامه ی دوره ی زبان را در دانشگاه صادر کننده ی پذیرش و یا با موسسات

طرف قرارداد مقیم در کشور مقصد بگذرانید .