در طول مراحل اخذ پذیرش تحصیلی قطعا نسبت به درخواست بورسیه تحصیلی برای متقاضی انجام خواهد شد

اما بورسیه های دانشگاهی همچون اسکالرشیپ و فاند عموما براساس بودجه ی مالی دانشگاه و درخواست هیئت علمی است اما به هیچوجه تضمینی برای دریافت کمک هزینه ی اقامتی و تحصیلی وجود ندارد و همه چیز وابسته به کیس متقاضی و مقطع تحصیلی مد نظر است .

لیکن به هنگام بستن قرارداد براساس شرایط مهاجرتی شما ، میزان شانس اخذ کمک هزینه تحصیلی براساس مقطع تحصیلی به اطلاع شما خواهد رسید .